Algemene voorwaarden

Begrippen

Stalman: de besloten vennootschap Stalman B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch, handelend onder de naam Stalman Deurwaarders met KvK-nummer 73507458.

ambtelijke werkzaamheden:
de werkzaamheden als bedoeld in art. 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

niet-ambtelijke werkzaamheden:
de werkzaamheden die niet vallen onder de definitie van ambtelijke werkzaamheden.

incasso-werkzaamheden:
alle werkzaamheden met als doel om betaling te verkrijgen van vorderingen, niet zijnde ambtshandelingen.

geïncasseerde bedragen: de bedragen die na opdrachtverlening aan Stalman door of ten behoeve van de schuldenaar worden voldaan, ongeacht of deze betaling(-en) aan Stalman worden voldaan dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever of een derde. Ook betaling in natura of andere in de plaats van het geldbedrag komende prestaties worden als geïncasseerd bedrag aangemerkt.

Privacyverklaring:
de verklaring waaruit blijkt dat de een particuliere opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt.


Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen/verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders wordt vermeld.


Artikel 2: Verplichtingen van de opdrachtnemer

De opdrachtnemer, hierna te noemen Stalman, zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.


Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met Stalman, alsmede persoonlijk borg te staan voor nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen, waarbij de opdrachtgever als borg tevens gehouden is de kosten van rechtsvervolging van de hoofdschuldenaar te vergoeden.

3.2 Indien de opdrachtgever in een lopende zaak een betaling ontvangt dient hij Stalman daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Zo ook van het verzenden van een creditnota, dan wel wanneer hij goederen retour ontvangt.

3.3 De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Stalman is niet gehouden de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren.

3.4 Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Stalman is of de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Stalman voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Stalman leiden. Opdrachtgever is zonder meer gehouden om extra kosten welke dientengevolge gemaakt moeten worden, aan Stalman te vergoeden.


Artikel 4: Niet toerekenbare tekortkoming

4.1 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Stalman, alsmede iedere niet voorzienbare omstandigheid waardoor de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Stalman kan worden verlangd, gelden als niet toerekenbare tekortkomingen van Stalman.

4.2 Onder dergelijke omstandigheden worden onder meer verstaan bijzondere weersomstandigheden, staking, ongeval of ziekte van personeel van Stalman, beperkende overheidsmaatregelen waaronder begrepen maatregelen van vreemde overheidsorganen, oorlog en oorlogsgevaar.

4.3 In geval van niet toerekenbare tekortkoming van Stalman heeft deze de keuze om hetzij de nakoming met de duur van de belemmering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat Stalman tot enige schadevergoeding is gehouden.


Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Stalman is slechts aansprakelijk voor schade, indien de opdrachtgever aantoont dat deze is veroorzaakt door de opzet of grove schuld van Stalman, dan wel diens ondergeschikten.

5.2 Opdrachtgever is verplicht Stalman in de gelegenheid te stellen gemaakte fouten, onzorgvuldigheden en nalatigheid zelf zoveel mogelijk ongedaan te laten maken, de prestaties te completeren en/of schade te verminderen.

5.3 Iedere aansprakelijkheid van Stalman is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door zijn gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van vier keer het factuurbedrag, of indien er nog geen factuur is opgemaakt vier keer het fictief factuurbedrag als ware het dat de factuur op moment van ontstaan van aansprakelijkheid opgemaakt zal worden conform het gestelde in deze algemene voorwaarden.


Artikel 6: Beëindiging

6.1 Indien de opdrachtgever buiten Stalman om een regeling of schikking met de schuldenaar treft, de opdracht intrekt of niet binnen redelijke termijn reageert op berichten van Stalman, dan is Stalman gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen en af te rekenen als ware de uit handen gegeven vordering geïncasseerd en wordt deze afgewikkeld conform het gestelde in art. 7 lid 6, te weten over de oorspronkelijke hoofdsom van de door de opdrachtgever aangeboden vordering.

6.2 Indien Stalman voor of tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de
opdrachtgever, dan is Stalman gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen en af te rekenen als ware de uit handen gegeven vordering geïncasseerd en wordt deze
afgewikkeld conform het gestelde in art. 7 lid 6, te weten over de oorspronkelijke hoofdsom van de door de opdrachtgever aangeboden vordering.

6.3 De vergoeding voor hetgeen reeds is gepresteerd wordt bij beëindiging als in lid 2 bedoeld, onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 7: Tarieven incassowerkzaamheden

7.1 In alle zaken waarin Stalman een dossier aanlegt en de gegevens in zijn administratie verwerkt, is een basisvergoeding van € 40,00 verschuldigd.

7.2 Onder incassowerkzaamheden wordt verstaan die werkzaamheden, welke aan Stalman worden opgedragen door rechtspersonen of natuurlijke personen die niet zijn advocaat, gerechtsdeurwaarder, rechtskundig adviseur en/of houder van een incassobureau, en welke werkzaamheden beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen.

7.3 Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet, dan nadat de schuldenaar door Stalman tenminste eenmaal schriftelijk gemaand of bij exploot tot betaling is gesommeerd. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling gevolgd is of een afbetalingsregeling tot stand gekomen is, worden in overleg met de opdrachtgever rechtsmaatregelen genomen.

7.4 Incassowerkzaamheden en rechtsmaatregelen geschieden steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.5 Incassowerkzaamheden, waarbij de grondslag voor de berekening ligt bij het te incasseren bedrag, worden als volgt berekend:
- te vorderen bedrag van tot € 5.000,00: 15% met een minimum van € 40,00
- te vorderen bedrag boven € 5.000,00: 10%
Stalman kan tevens verschotten, bestaande uit bijvoorbeeld informatiekosten, kosten van collega-deurwaarders, kosten van advocaten en griffierechten in rekening
brengen.

7.6 Onder geïncasseerde bedragen wordt verstaan de aan Stalman betaalde bedragen alsmede de rechtstreeks aan opdrachtgever betaalde bedragen. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur of een derde aan de opdrachtgever andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

Aan schuldenaar worden incassokosten berekend conform de Wet Incassokosten. Indien bij overeenkomst of algemene voorwaarden, indien sprake is van een niet natuurlijk persoon, een ander incassotarief is overeengekomen geldt vanzelfsprekend dit tarief.

7.8 Voor werkzaamheden en/of kosten die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden, zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van uitvoerige adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand, is de opdrachtgever, naast de gemaakte verschotten een naar tijdsduur te berekenen honorarium verschuldigd, waarbij het uurtarief is vastgesteld op € 100,00 per uur.

7.9 Stalman is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te vragen ter dekking van de tot dan gemaakte of de nog te maken kosten, welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht zal worden verrekend. Stalman is gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat het gevraagde voorschot op zijn rekening is bijgeschreven en Stalman kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen, die niet tijdige betaling van het voorschot met zich mee kunnen brengen.

7.10 Alle genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.


Artikel 8: Tarieven ambtelijke werkzaamheden (losse zaken)

8.1 Stalman hanteert voor ambtelijke werkzaamheden de schuldenaarstarieven zoals opgenomen in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders als bedoeld in artt. 240 en 434a Rv.

8.2 Voor ambtelijke opdrachten die op de dag van ontvangst dienen te worden uitgevoerd geldt in beginsel een extra opslag van 100% boven de schuldenaarstarieven.

8.3 Voor ambtelijke opdrachten die binnen twee dagen na ontvangst moeten worden uitgevoerd geldt in beginsel een extra opslag van 50% boven de schuldenaarstarieven.

8.4 Indien de te verrichten ambtshandeling geen doorgang vindt door oorzaken die niet aan Stalman zijn te wijten of indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is Stalman gerechtigd om 50% van het schuldenaarstarief bij opdrachtgever in rekening te brengen.

8.5 Voor het redigeren van exploten wordt een basistarief van € 25,00 gerekend wanneer de werkzaamheden maximaal 15 minuten bedragen. Daarna wordt het reguliere uurtarief gerekend.

8.6 Indien geen schuldenaarstarief voor de opgedragen ambtshandeling is voorzien, berekent Stalman een bedrag van € 75,00 met inachtneming van hetgeen hiervoor in lid 2, 3 en 4 is bepaald


Artikel 9: Tarieven verband houdende met ambtelijke werkzaamheden

9.1 Deze tarieven zijn van toepassing indien de opdrachtgever behoort tot een van de onderstaande categorieën:
- tussenpersonen, waaronder wordt verstaan (proces)advocaten en gerechtsdeurwaarders
- adviseurs, waaronder wordt verstaan opdrachtgevers die rechtskundig adviseur zijn, houder van een erkend incassobureau, alsmede bedrijven en/of instellingen met een eigen juridische afdeling.

Onder de werkzaamheden die verband houden met ambtelijke werkzaamheden moet wordt verstaan:
- het aanbrengen van dagvaardingen
- het indienen van verzoekschriften
- het behandelen van zaken die worden ingeleid door een dagvaarding of een verzoekschrift
- het compareren ter terechtzitting
- de afwikkeling van executoriale titels

9.3 In alle zaken waarin de opdrachtgever een dossier aanlegt en de gegevens in zijn administratie verwerkt, is een basisvergoeding van € 40,00 verschuldigd.

9.4. In zaken zonder tegenspraak of bij afdoening voor de eerst dienende dag heeft Stalman recht op de helft van het gemachtigde salaris, met een minimum van € 4,50 per rolcomparitie en een maximum van € 62,50.

9.5 In zaken op tegenspraak heeft Stalman recht op een derde van het gemachtigde salaris, met een minimum van € 4,50 per rolcomparitie en een maximum van € 150,00. Eventueel te vermeerderen met € 62,50 voor elke verrichting terzake van het bijwonen van een comparitie van partijen, een getuigenverhoor, een bezichtiging ter plaatse, een mondelinge toelichting en een verhoor op vraagpunten en het noodzakelijke voor-en nawerk, waar onder de bestudering van het procesdossier, te vermeerderen met € 25,00 per kwartier of een gedeelte van een kwartier, indien voornoemde handelingen de 60 minuten te boven gaan.

9.6 Het eventueel vermenigvuldigen van fax en/of emailberichten met betrekking tot ambtshandelingen en rolbeleid geschiedt voor rekening van de opdrachtgever op basis van € 0,50 per pagina (A4), ongeacht in hoeveel exemplaren het ontvangen fax en/of emailbericht voor een goede en optimale rolbediening dient te worden vermenigvuldigd.

9.7 Voor de afwikkeling van een executoriale titel komt Stalman over de geïncasseerde en de opdrachtgever toekomende bedragen, ongeacht aan wie de betalingen
hebben plaatsgevonden, een forfaitaire vergoeding toe van:
- Over bedragen tot € 10.000,00: 5% met een minimum van € 50,00
- Over het meerdere: 2%
Het afwikkelingstarief wordt berekend over het ontvangen bedrag, verminderd met andere
aan Stalman verschuldigde kosten.

9.8 Voor de afwikkeling van een executoriale titel waarin geen gelden zijn ontvangen komt de opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen honorarium toe.


Artikel 10: Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door Stalman aangegeven wijze.

10.2 Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling tevens verschuldigd:
- wettelijke rente of wettelijke handelsrente ex 6:119a BW vanaf de vervaldatum
- alle kosten die Stalman moet maken om zijn vordering te incasseren, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste kosten tenminste 15% bedragen van de vordering, met een minimum van € 40,00.


Artikel 11: Privacy

Bij aanvaarding van de opdracht zal Stalman de particuliere opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon, een privacyverklaring ter hand stellen. Deze opdrachtgever wordt dan geacht met de verwerking van zijn persoonsgegevens, zoals uitgewerkt in de privacyverklaring akkoord te gaan.


Artikel 12: Geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden eveneens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch, ‘s-Hertogenbosch, 02 april 2019.